Talba lill-Madonna tas-Sokkors Perpetwu

Madonna tas-Sokkors Perpetwu

TALBA

Omm ?anina tas-Sokkors Perpetwu, minn idejk jg?addu l-grazzji kollha li Alla jag?tina. G?alhekk Hu g?amlek tant setg?ana u g?anja biex tkun tista’ tg?inna fi ?ti?ijietna. Int l-avukata ta’ kull min jersaq lejk; il-fara? ta’ min ifittex il-protezzjoni tieg?ek.

G?inni Madonna! F’idejk ner?i ru?i. F’idejk inqieg?ed is-salvazzjoni tieg?i. G?oddni b?ala persuna l-aktar mi?buda lek. ?ommni ta?t il-?arsien tieg?ek, u dan hu bi??ejjed g?alija. Jekk int, ja Marija, t?arisni, minn xejn ma nib?a’ g?ax naf li t?arisni u tid?ol g?alija quddiem Ibnek ?esu’.

Sbej?a Madonna, g?inni nimtela bl-im?abba lejn Ibnek, ?omm idejk fuqi, fuq il-familja tieg?i u fuq pajji?i, bierek il-?idma ta’ dawk kollha li qed jag?mlu t-tajjeb u lili ag?tini l-grazzja li fil-mumenti iebsa u f’kull tfixkil nirrikorri lejk u ng?idlek: Omm tas-Sokkors g?inni int; la t?allinix nitbieg?ed minn Alla tieg?i.

3 AVE MARIA
(Bis-sensja tal-Knisja)

Grazzi Sinjur Alla, u a?firli Sinjur Alla